Położenie
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Swiata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Znajdujesz się w: Strona główna / PO IiŚ

PO IiŚ

 

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lipno

 

- loga_kolorpo_iis.jpg

www.pois.gov.pl

 

 


„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lipno” - zmiana

Pliki do pobrania:

- Uchwała rady Gminy Lipno zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji

"Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lipno"

- Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lipno

- Załącznik nr 1

- Załącznik nr 2

- Załącznik nr 3

- Załącznik nr 4

- Załącznik nr 5

 

 

 

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lipno”

Pliki do pobrania:

- Uchwała Rady Gminy Lipno w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lipno"

- Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lipno

- Załącznik nr 1 do PGN

- Załącznik nr 2 i 3 do PGN

- Załącznik nr 4 do PGN

- Prezentacja

 

 


 

 

 

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lipno – zakończenie prac nad projektem”

 

Zakończyły się prace nad projektem pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lipno”, który obejmował:

1) opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lipno,
2) stworzenie bazy danych,
3) szkolenia dla pracowników,
4) informację i promocję dot. udziału dofinansowania PO IiŚ w stworzeniu planu gospodarki niskoemisyjnej, upublicznianie informacji o opracowaniu planu,
5) opracowanie elementów wykorzystywanych w aktualizowanych założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe.

Wykonawcą było Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Orzeszu. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lipno” jest dokumentem strategicznym, obejmującym zasięgiem cały obszar administracyjny Gminy Lipno. Opisuje kierunki działań na lata 2015-2020, zmierzające do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno – energetycznego, tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej, poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii. Wdrożenie zapisów dokumentu, który  został przyjęty do realizacji przez Radę Gminy Lipno uchwałą Nr XI/83/2015 z dnia 31.08.2015 r.,  wpłynie na poprawę stanu środowiska i jakości życia mieszkańców gminy.  

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej. Całkowity koszt projektu to 24.000,00 zł. Poziom dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

 

 


 

 

 

Informacja Wykonawcy o postępie realizacji prac
- lipiec 2015 r.

Sprawozdanie 6/07/2015 - otwórz

 

 


 

 

Informacja Wykonawcy o postępie realizacji prac
- czerwiec 2015 r.

Sprawozdanie 5/06/2015 - otwórz

 

 


 

 

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lipno - informacja o postępie realizacji prac

 

Dobiegają końca prace związane z opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipno. Wykonawcą zadania jest Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Orzesze.  Zakres projektu jest następujący:

1) opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lipno,

2) stworzenie bazy danych,

3) szkolenia dla pracowników,

4) informacja i promocja dotycząca udziału dofinansowania PO IiŚ w stworzeniu planu gospodarki niskoemisyjnej, upublicznianie informacji o opracowaniu planu,

5) opracowanie elementów wykorzystywanych w aktualizowanych założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

6) przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Zgodnie ze sprawozdaniem Wykonawcy o postępie realizacji prac, od momentu podpisania umowy do dnia 28 maja br. Wykonawca m.in.: wystąpił o udostępnienie niezbędnych informacji do dystrybutora energii elektrycznej, dystrybutora gazu, Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców oraz opracował uzyskane dane; na podstawie otrzymanych informacji opracował bazę danych oraz prognozy zużycia danych nośników energii wraz z ich emisją CO2; przygotował początkowe rozdziały PGN; przeprowadził ankietyzację poprzez pocztę; przeprowadził inwentaryzację emisji CO2 w podziale na poszczególne sektory oraz na rodzaj zużywanego paliwa; rozpoczął pracę nad materiałami promocyjnymi; przeprowadził szkolenia dla pracowników urzędu.

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna  środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej. Całkowity koszt projektu wynosi 24.450,00 zł, z tego 85% pochodzić będzie z Funduszu Spójności.

  

 


 

 

Informacja Wykonawcy o postępie realizacji prac
- maj 2015 r.

Sprawozdanie 4/05/2015 - otwórz

 

 


 

 

Szanowni Mieszkańcy!

Gmina Lipno przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – strategicznego dokumentu, który jest jednym z warunków ubiegania się przez gminę o środki finansowe na zadania związane z ochroną środowiska i efektywnością energetyczną, w ramach unijnej perspektywy budżetowej na lata 2014 – 2020.

Przygotowanie Planu powierzono przedsiębiorstwu Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o., a koszty jego wykonania zostaną pokryte w 85% z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny, który dokonuje kompleksowej oceny emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy oraz opisuje kierunki działań zmierzających do poprawy klimatu i jakości powietrza. W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej szczegółowo zostaną opisane działania dla Gminy Lipno, które przyczynią się do zmniejszenia emisji, szczególnie dwutlenku węgla.

Podstawą opracowania Planu jest tzw. „Inwentaryzacja gazów cieplarnianych”, czyli szacunkowa emisja z takich źródeł jak ogrzewanie, transport, zużycie energii elektrycznej. Zebranie danych źródłowych nastąpi przez ankietyzację, która obejmuje obiekty mieszkalne, przedsiębiorstwa oraz obiekty publiczne.

Ankiety są w pełni anonimowe, prosimy jedynie o wskazanie miejscowości wraz z ulicą, aby móc zidentyfikować obszary o największym zanieczyszczeniu. Dane dotyczące zużycia paliw na cele grzewcze i energii elektrycznej oraz powierzchni obiektów, posłużą natomiast do oceny stopnia emisyjności na tle innych gmin.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Wykonawcą – Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o., telefon 32/3267816, p. Ewelina Tabor.

Wypełnioną ankietę prosimy zwrócić do sołtysów poszczególnych sołectw lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Lipnie lub przesłać na adres e-mail: ankiety@ekocde.pldo dnia 22 maja 2015 r.


Dodatkowo, ankietę można pobrać ze strony internetowej gminy www.lipno.pl.

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lipno”.

                                                                                                                        

Wójt Gminy Lipno
(-) Jacek Karmiński

ANKIETA - OTWÓRZ

 

 


 

 

Informacja Wykonawcy o postępie realizacji prac
- kwiecień 2015 r.

Sprawozdanie 3/04/2015 - otwórz

 

 


 

 

Informacja Wykonawcy o postępie realizacji prac
- marzec 2015 r.

Sprawozdanie 2/03/2015 - otwórz

 

 


 

 

 

Informacja Wykonawcy o postępie realizacji prac - luty 2015 r.

Sprawozdanie 1/02/2015 - otwórz

 

 


 

 

Umowa z Wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipno

Pod koniec grudnia 2014 r. Gmina Lipno zawarła umowę na „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lipno”. Wykonawcą jest Centrum Doradztwa Energetycznego  Sp. z o.o. z siedzibą przy  ul. Gen. Ziętka 2, 43-180 Orzesze. Zakres zamówienia obejmuje:
1) opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lipno,
2) stworzenie bazy danych,
3) szkolenia dla pracowników,
4) informację i promocję dot. udziału dofinansowania PO IiŚ w stworzeniu planu gospodarki niskoemisyjnej, upublicznienie informacji o opracowaniu planu,
5) opracowanie elementów wykorzystywanych w aktualizowanych założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
6) przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej. Całkowity koszt projektu 24.450,00 zł. Poziom dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

 

 


 

 

Podpisanie umowy na dofinansowanie

W listopadzie br. Wójt Gminy Lipno – Jacek Karmiński podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lipno”. Wniosek o dofinansowanie ww. przedsięwzięcia Gmina Lipno złożyła w 2013 r. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakres projektu jest następujący:
1) opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lipno,
2) stworzenie bazy danych,
3) szkolenia dla pracowników,
4) informacja i promocja dotyczącą udziału dofinansowania PO IiŚ w stworzeniu planu gospodarki niskoemisyjnej, upublicznianie informacji o opracowaniu planu,
5) opracowanie elementów wykorzystywanych w aktualizowanych założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
6)przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z założeniami konkursu, plany gospodarki niskoemisyjnej mają m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatycznym do roku 2020, tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawianych oraz redukcji zużycia energii finalnej. Działania przedstawione w planach muszą być spójne m.in. z Wieloletnimi Prognozami Finansowymi.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej. Poziom dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

 

 

Urząd Gminy Lipno,
ul. Powstańców Wlkp. 9, 64-111 Lipno, pow. leszczyński, woj. wielkopolskie
tel.: +48.(65)5340127, fax: +48.(65)5340109, email: urzad@lipno.pl, http://www.lipno.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x